Vitalisering vanuit het oogpunt van gemeenten

Janine van Kalmthout, David Romijn


Samenvatting

Zoals eerder geconstateerd richten externe stakeholders, zoals gemeenten en sportbonden, zich steeds meer op vitale clubs. Op zoek naar samenwerkingspartners in de uitvoering van het sportbeleid, maar ook op andere beleidsterreinen die de sport raken, wordt vaak naar sportverenigingen gekeken. Maar wat willen gemeenten met vitale sportverenigingen en hoe bepalen zij de vitaliteit van sportverenigingen? In het voorgaande hoofdstuk passeerden al een flink aantal afbakeningen van vitaliteit door verschillende gemeenten de revue. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op hoe gemeenten bezig zijn met vitale sportverenigingen en het vitaliseren van de clubs en hoe zij het begrip vitaliteit invullen vanuit de gemeentelijk beleidspraktijk.

Vitale clubs voor sport en samenleving
Artikel uit: Vitale clubs voor sport en samenleving

Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

Meer informatie
Download de preview