Sportverenigingen in een veranderde samenleving

Mulier Instituut


Samenvatting

Dit boek is gewijd aan vitaliteit en vitalisering van sportverenigingen. Daarbij hebben we niet zozeer de vraag gesteld of sportverenigingen in de 21ste eeuw nog wel bestaansrecht hebben. Er zijn er anno 2015 immers nog zo’n 27.000 actief in Nederland en de ruim 4 miljoen Nederlanders die lid zijn van een of meer sportverenigingen, twijfelen niet aan dit bestaansrecht. En een hele stoet van wethouders en wetenschappers doet dat evenmin. 

Wel is duidelijk dat de maatschappelijke omgeving waarin de sportclubs opereren, sterk verandert en dat schept nieuwe condities. Daardoor wordt een groot beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van sportverenigingen, wat we als een kernelement van hun vitaliteit beschouwen. Het laatste decennium worden sportclubs vanuit de samenleving steeds nadrukkelijker aangesproken op hun maatschappelijke rol en bijdrage. De verwachte bijdrage gaat verder dan datgene waar sportclubs zich van oudsher op richten, het organiseren van een goed sportaanbod voor hun leden. Van de clubs wordt verwacht dat ze ook voor andere doelgroepen een aanbod bieden en openstaan voor andere maatschappelijke taken en daarbij samenwerken met relevante lokale partners. Wanneer we de vitaliteit van een sportvereniging willen bepalen, moeten we dus niet alleen kijken naar het vermogen van de club om sport goed te organiseren, maar ook naar haar maatschappelijke oriëntatie. Beide dimensies vormen de basis van de vitaliteitsindex die in hoofdstuk 2 en 3 uitgebreid is toegelicht. Veel clubs komen zo in een veranderingsproces, waarbij een flink beroep wordt
gedaan op hun veranderkracht en leervermogen. 

In dit afrondende hoofdstuk verruimen we de scope nog in twee opzichten: we plaatsen de ontwikkeling in het bredere verband van die van alle verenigingen en kijken naar de ons omringende landen of zich daar soortgelijke ontwikkelingen voordoen rond de maatschappelijke positie van sportclubs. Met welke uitdagingen krijgen de sportverenigingen te maken? We sluiten het boek af met aanbevelingen voor nader onderzoek.

Vitale clubs voor sport en samenleving
Artikel uit: Vitale clubs voor sport en samenleving

Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen

Meer informatie
Download de preview